Curriculum as a Service

We are partnering with Code.org, Scratch Foundation, BootUp PD, and DevTech Research Group to develop world-class computer science curricula for K-12.

Code.org

Code.org offers complete K-12 computer science platform free of charge.

Scratch Foundation

Сургалтын материалын хувьд 100% онлайн: сурагчдийн ашиглах Integrated Development Environment (IDE — кодоо бичих, хадгалах эдитор) болон хийсэн бүтээл бүгд тэдний экаунтад хадгалагдах бөгөөд багш сурагч бүрийн хичээлийн явцыг хянаж үнэлгээ өгнө. Хичээл болгон тухайн сэдвийн мэдлэг шалгах check-point-ууд болон дасгал ажлуудаас бүрдэнэ. Мөн хэсэг бүрийн төгсгөлд сорил дасгалууд, төслүүд, бие даалт болон хамтран гүйцэтгэх даалгавруудтай.

DevTech Research Group

Python нь өндөр түвшний, ерөнхий програмчлалын хэл юм. Хэлний синтаксын хувьд Англи хэлтэй ойрхон, товчхон бичиглэлтэй байдал нь анхлан суралцагчдад ээлтэй учраас дэлхийн томоохон их сургуулиудын компьютерийн програмчлалын анхан шатны курсууд Python дээр явагдах болсон байна.

Python нь өдгөө хамгийн түгээмэл програмчлалын хэл болсон ба өгөгдлийн анализ ба машин сургалт, вэб хөгжүүлэлт, автоматжуулалт, програм тестчлэл зэрэг салбаруудад өргөн хэрэглэгдэж байна. Томоохон байгууллагуудын инженерүүд Python-г хэрхэн үр дүнтэй ашиглаж байгааг эндээс сонирхоно уу.